Hottest Peppers (2020 Edition)

  1. Carolina Reaper, 2,200,000 SHU
  2. Trinidad Scorpion Pepper 2,009,000 SHU
  3. 7 Pot Douglah 1,854,000 SHU
  4. Primo, 1,469,000 SHU
  5. Butch Trinidad Scorpion, 1,464,000 SHU
  6. Naga Viper, 1,349,000 SHU
  7. Bhut Jolokia (Ghost Pepper), 1,042,000 SHU
  8. 7 Pot Barrackpore, 1,000,000 SHU
  9. 7 Pot Jonah (Red Giant), 1,000,000 SHU
  10. Red Savina, 500,000 SHU